Locatie Bulkenaar, dat wordt de plaats van het nieuwe Bravis Ziekenhuis.

De kogel is eindelijk door de kerk. Op basis van intensief onderzoek heeft het bestuur van het Bravis Ziekenhuis besloten om haar nieuwe ziekenhuis te bouwen in de kom van Roosendaal. Daarmee heeft de gemeente Bergen op Zoom het nakijken, ondanks een intensieve lobby om het nieuwe Bravis naar de stad aan het Scheld te krijgen. 

Wat was eigenlijk de aanleiding om afscheid te nemen van de oude ziekenhuizen Lievensberg en Franciscus? 

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst teruggaan naar de grondreden om überhaupt een fusie tussen die twee ziekenhuizen te doen plaats vinden. Naast efficiëntie, financiën en al dat soort argumenten, was de basisreden te vinden in de eis om een minimale hoeveelheid handelingen per specialisme uit te mogen voeren. Kwam je daar niet aan, dan mocht je die specialistische handelingen niet meer uitvoeren. Voor zowel Lievensberg als wel Franciscus gold dat ze bij een aantal handelingen niet meer aan het minimum voldeden. Slechts een bundeling van activiteiten, een fusie in dit geval, zorgde er voor dat alle zorg voor de regio behouden bleef.

Zowel Franciscus als wel Lievensberg, zijn ziekenhuizen die al ruim 50 jaar bestaan. Ondanks dat continue renovaties, aanpassingen en verbeteringen zijn aangebracht, lopen de gebouwen en infrastructuur toch tegen hun ouderdomsgebonden beperkingen aan. De vereisten zijn tegenwoordig zoveel anders dan toen de ziekenhuizen gebouwd werden. Dat komt naar voren in de techniek van de gebruikte medische apparatuur, de benodigde installaties, de patiëntstromen en, misschien wel de belangrijkste, door een totaal veranderend beeld op het verlenen van zorg. Oh ja, efficiency en financiële besparingen doen ook een duit in het verander-zakje.  

Een ziekenhuis verwordt steeds meer tot een locatie waar zorg van een spoedeisend karakter geboden wordt, en waar gespecialiseerde (klinische) zorg verleend wordt. Allerlei algemene zorg, noem poliklinische behandelingen, consultancy bezoeken, kleinere ingrepen, en dat soort zaken, vindt steeds meer lokaal plaats.  

Die zorg kruipt steeds dichter aan bij de zorgtehuizen, lokale poliklinieken, huisartsenpraktijken. De meer algemene zorg dus steeds vaker om de hoek, binnen kleinere eenheden als het ware. Op dit moment zijn er al poliklinieken of locaties van Bravis te vinden in Oudenbosch, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Middelburg, Zierikzee en Goes.  

Bravis denkt aan een extra polikliniek in Bergen op Zoom en extra zorggerichte faciliteiten in Woensdrecht en Tholen. Hiertoe vindt er al overleg plaats met huisartsen om deze nieuwe faciliteiten mede vorm te geven. 

Minder poliklinische activiteiten, dagbehandelingen en dergelijke; dit alles betekent ook dat er in het ziekenhuis zelf minder bedden nodig zijn. Dat houdt in dat het nieuwe ziekenhuis kleiner kan zijn, goedkoper en efficiënter.  

Dit gaat keihard in tegen een argument van het Bravis bestuur, dat de locatie Bulkenaar met zijn 46 hectare meer uitbreidingsmogelijkheden biedt dan de locatie Soomland met zijn 12 hectare. Immers, als alle signalen aangeven dat een kleiner ziekenhuis voldoet, waar komen die uitbreidingen dan vandaan?  

Aan de andere kant is een argument van de gemeente Bergen op Zoom niet valide als zij stellen dat de stad verstoken blijft van allerlei dagelijkse en praktische zorg. Die hoeft immers niet meer in een ziekenhuis plaats te vinden, maar kan verzorgd worden vanuit de poli’s en andere zorglocaties, vlak om de hoek. 

Ook een ander argument van het bestuur van Bravis, dat het doelgebied (daar waar de patiënten vandaan komen) meer ten oosten ligt dan ten westen, en derhalve Roosendaal meer geschikt maakt, is weinig overtuigend. Immers ten zuidwesten en zuiden (Zeeland) zijn er ook genoeg mensen te vinden, die het liefste hun zorg in Bergen op Zoom zien, en voor wie de "brug verder" Roosendaal een reden is om af te haken bij Bravis en hun heil te zoeken richting Goes.  

Gelukkig heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RiVM) geconstateerd dat de grens van 45 minuten aanrij tijd tot het nieuwe ziekenhuis, voor patiënten met een spoedeisend karakter, voor het gehele zorggebied niet overschreden wordt. Alhoewel dat een aantal mensen zich afvragen, hoe dit soort waarden gemeten worden. Zij geven aan te vrezen dat voor mensen op het eiland Tholen het maar de vraag is of een dergelijke rit binnen 45 minuten te doen is? 

Al bij al is de keuze voor een nieuw centraal ziekenhuis logisch. We hebben immers allemaal te maken met stijgende prijzen bij de zorgverzekeraars. Een efficiënter ziekenhuis, in alle opzichten, kan bijdragen aan het in de hand houden van zorggerichte kosten.  

Een betere spreiding en uitbreiding van zorg gericht op dagbehandeling, poliklinische handelingen en consultancy bezoeken, over meerdere locaties, kan bewerkstelligen dat de zorg om de hoek voor minder lange wachttijden en aanrij tijden leidt.  

Nog een onheus argument is de arbeidsparticipatie vanuit Roosendaal of Bergen op Zoom. Gezien de geringe afstand zal het weinig tot helemaal niets uitmaken voor de mensen die in het centrale ziekenhuis (blijven) werken, of op de diverse locaties. Mensen die binnen de Bravis organisatie werkzaam waren, zullen door de locatie van het nieuwe ziekenhuis heus niet massaal afhaken. Bergen op Zoom zal niet failliet gaan, omdat er ineens een hoop werkelozen bij komen. 

Kortom, de keuze van het bestuur van Bravis is helemaal niet zo negatief, als velen ons op de sociale media willen doen geloven. Het bewijs in de vooruitgang of achteruitgang van de zorg voor de mensen in ons woongebied, als het ware het zorggebied of achterland van Bravis, zullen we pas constateren als zowel het nieuwe centrale ziekenhuis er is EN we die nieuwe lokale zorgplaatsen hebben. Tot dat moment zullen we de zorg krijgen, zoals we dusver al gewend waren.