Bravis heeft weer veel te melden.

 

Primeur voor Bravis ziekenhuis : Eerste instellingsapotheek live met HiX

 

De instellingsapotheek van het Bravis ziekenhuis is de eerste instellingsapotheek die HiX gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van voorschriften vanuit externe instellingen, zoals het verpleeghuis en de GGZ-instelling. 

De instellingsapotheek Bravis is verantwoordelijk voor het farmaceutisch toezicht en de levering van medicatie aan instellingen binnen haar verzorgingsgebied. HiX vereenvoudigt nu de werkwijze van de instellingsapotheek. Erwin Monteban, bedrijfskundig manager Apotheken: “Doordat wij nu beschikken over de nieuwe module van HiX zijn wij in staat medicatieopdrachten vanuit een EVS (elektronisch voorschrijf systeem) zonder handmatige invoer vanuit de receptenbuffer te verwerken en te leveren.” 

 

Facturatie in HiX

Naast effectieve logistieke ondersteuning van de medicatie, waarbij handmatige controles vervangen worden door barcode scanning en een uitgebreide opiatenregistratie, kan de instellingsapotheek van Bravis nu ook eenvoudig factureren. “Kortom, met de nieuwe module van HiX is een compleet geïntegreerd proces ontstaan van medicatieopdracht tot en met facturatie voor Instellingen. Hiermee zijn wij als instellingsapotheek Bravis zeer content.” 

Naar verwachting volgt een aantal instellingsapotheken nog dit jaar het voorbeeld van het Bravis ziekenhuis. 

 

Ziekenhuis-CJG schakel tussen Bravis en Jeugdhulpverlening

 

Het ziekenhuis-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een nieuwe, laagdrempelige voorziening voor jongeren en ouders met vragen over opgroeien en opvoeden. Per 1 juni zijn de negen gemeenten van West-Brabant West gestart met een ziekenhuis-CJG in het Bravis ziekenhuis. Het ziekenhuis-CJG is een schakel tussen kinderartsen van het Bravis ziekenhuis en Jeugdhulpverlening in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. 

Kinderartsen in Nederland worden in hun dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met jeugd met klachten waarbij (psycho)sociale factoren een rol spelen. Bij een derde van de jeugd die in het ziekenhuis komt, is er sprake van niet-medische vragen of problemen. 

Het Amphia ziekenhuis startte in 2015 een ziekenhuis-CJG met jeugdverpleegkundigen. Kinderartsen mogen zelf doorverwijzen naar jeugdhulp, maar hebben te weinig kennis over de mogelijkheden van zorg en verwijzen jongeren en ouders door naar de toegangen jeugd van hun gemeente. Dit kost veel tijd en niet iedereen vindt de weg. 

De kinderartsen van het Bravis ziekenhuis herkennen deze situatie. Reden om bij de gemeenten in West-Brabant West de vraag neer te leggen om ook in het Bravis ziekenhuis een ziekenhuis-CJG te organiseren.

 

Goede samenwerking

De negen gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert) en de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant (GGD West- Brabant en Thuiszorg West-Brabant) gingen in op het verzoek. Vanaf 1 juni 2019 is het ziekenhuis-CJG gestart, gefinancierd door de gemeenten. 

Het doel van het ziekenhuis-CJG is een goede samenwerking tussen de kinderartsen van het Bravis ziekenhuis, de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdhulp. In de praktijk betekent dat wanneer tijdens het bezoek aan de kinderarts er (psycho-)sociale klachten naar boven komen, en niet duidelijk is welke hulpverlening het beste kan worden ingezet, de arts doorverwijst naar de ziekenhuis CJG-er. Die neemt vervolgens contact op met het gezin en samen bekijken zij welke hulp nodig is. 

 

Jeugdverpleegkundigen

De ziekenhuis-CJG’ers helpen als er vragen zijn over opvoeden en opgroeien of omdat er meer speelt dan een lichamelijke klacht. Uniek is dat de ziekenhuis-CJG’ers de situatie vanuit zowel de medische als de sociale invalshoek bekijken. Gesprekken vinden plaats in het ziekenhuis, thuis of op een andere locatie. Vervolgens wordt als dat nodig is een verbinding gelegd met zorgprofessionals of met personen uit het eigen netwerk van het gezin. De ziekenhuis-CJG’ers hebben een achtergrond als jeugdverpleegkundige (0-4 jaar en 4-19 jaar).

 

 

Bravis ziekenhuis kiest definitief voor nieuwe locatie Bulkenaar : Ziekenhuisorganisatie unaniem achter besluit 

 

Unaniem steunen de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis het besluit voor de nieuwe locatie Bulkenaar voor het ziekenhuis. Hiermee schaart de hele ziekenhuisorganisatie zich achter het besluit ziekenhuiszorg in de toekomst vanuit één locatie, centraal gelegen in de regio, aan te bieden.

 

Zo zal als eerste fase vanaf 2025 alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg van het Bravis ziekenhuis worden verleend op de nieuwe locatie Bulkenaar, in de gemeente Roosendaal. 

De Vereniging Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad hebben hierover positief geadviseerd. Daarna heeft de Raad van Bestuur een definitief locatiebesluit genomen wat op 19 juni 2019 is bekrachtigd door de Raad van Toezicht. Daarmee is de keuze voor Bulkenaar als de toekomstige locatie van het Bravis ziekenhuis definitief geworden.

 

De belangrijkste overwegingen bij de adviesorganen zijn ingegeven uit de zorg, uit de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg in de toekomst. Met andere woorden: de patiënt staat centraal bij dit besluit.

 

Waarom naar één locatie?

De zorgbehoefte verandert, er zijn minder bedden nodig, er is meer dagbehandeling en er zijn meer poliklinische behandelingen. Zorg is ook complexer geworden, omdat wij steeds ouder worden. Daardoor hebben patiënten vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Die trend zet in de komende jaren door. Een ziekenhuis moet zich aanpassen aan die veranderingen, wil het toekomstbestendige en betaalbare zorg van hoge kwaliteit blijven leveren.

                                      

Voordelen één locatie

Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocaties waarover de verschillende specialismen zijn verdeeld. Samen bieden zij een compleet aanbod aan ziekenhuiszorg op 15 kilometer afstand van elkaar. Alle zorg onder één dak zal grote voordelen opleveren. Zo kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners nog beter samenwerken, waardoor de zorg verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiënten hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties.

 

Bravis kiest de locatie Bulkenaar

Bulkenaar ligt in een gebied met de nodige ontwikkelingsmogelijkheden en biedt een grote flexibiliteit in de toekomst. Bulkenaar heeft weinig planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen. Daarnaast is de verwachting dat een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar gerealiseerd kan worden binnen de beoogde tijd. Er is ook ruimte voor eventuele huisvesting van zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabij het ziekenhuis en dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst. 

 

Voordat het voorgenomen besluit genomen is, is met vele partijen overlegd, wat o.a. in lijn is met de toekomstige Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 

In de gesprekken met vele direct bij de zorg betrokkenen, zoals huisartsen, collega-zorginstellingen (verpleeghuizen), ambulancetransport/RAV‘s, zorgverzekeraars, maar ook de gemeentelijke overheden uit onze regio is ons gebleken dat deze partijen de wens om ziekenhuiszorg toekomstbestendig te maken en daarmee te kiezen voor één locatie, begrijpen en onderschrijven. Echter, onvermijdelijk komt dan het punt aan de orde dat er een locatiekeuze gemaakt moet worden. Wij hebben ernaar gestreefd die zo objectief mogelijk te laten verlopen.

 

Na de bekendmaking van ons voorgenomen besluit hebben wij deze gesprekken voortgezet. Ook is de dialoog gezocht met de inwoners van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Uit die gesprekken is ons gebleken dat de belangrijkste zorgen zich richten op de bereikbaarheid van de acute zorg, de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg voor de chronische patiënt, openbaar vervoer en de gevolgen voor de directe woonomgeving voor omwonenden van de nieuwe locatie van het ziekenhuis.

 

Dit heeft geleid tot een aantal aanscherpingen in de uitvoering van ons besluit. Er zal nadrukkelijk sprake zijn van een stadspolikliniek in de gemeente Bergen op Zoom. Daarin zullen medisch specialisten spreekuur houden en daar zullen diagnostische mogelijkheden aanwezig zijn. Er zal met de diverse huisartsengroepen in de bevolkingskernen van de gemeenten van ons ziekenhuis gesproken worden om te komen tot mogelijkheden van anderhalvelijns zorg (spreekuur houden van de medisch specialist op gezette tijden in de groepshuisartsenpraktijken in de regio). Ook zal t.a.v. het openbaar vervoer samen met de gemeenten over de bereikbaarheid van het ziekenhuis, zeker vanuit het westelijk deel van ons verzorgingsgebied, gesproken worden met de aanbieders van openbaar vervoer.

 

Nieuwbouw 2025

Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Dat is nog een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van patiëntenzorg en brandveiligheid, maken het noodzakelijk om ook in de tussenliggende periode kleine bouwkundige aanpassingen te blijven uitvoeren.

 

Visieontwikkeling

Het ziekenhuis is in januari 2019 gestart met de visieontwikkeling voor ‘Ons ziekenhuis van morgen’, samen met vele betrokkenen zoals gemeenten, huisartsen en collega-instellingen. We nemen nieuwe inzichten mee in de vervolgstappen en de ontwikkelingen van deze toekomstvisie. De visie bepaalt de inrichting en uitvoering van de ziekenhuiszorg in onze regio. Volgens planning zal het opstellen van de visie rond najaar 2020 zijn afgerond. Wij zullen ervoor zorgen in goed overleg te blijven en transparant te communiceren.

 

Toekomstbestendig ziekenhuis

In het jaar 2030 zal de eindsituatie bereikt zijn. Dan zal de nieuwe ziekenhuisinrichting in de regio operationeel zijn. Wij menen met de locatie Bulkenaar (tussen Roosendaal en Bergen op Zoom bij de afslag Wouw) en een stadspolikliniek in Bergen op Zoom een goede stap richting de toekomst te maken. Op de weg naar ons nieuwe ziekenhuis hebben wij één doel voor ogen: een toekomstbestendig ziekenhuis in het hart van de regio te realiseren dat in samenwerking met andere zorgaanbieders en ook op andere locaties zorgt voor de best mogelijke ziekenhuiszorg.