Ongeveer kwart over twaalf arriveerden vier toerbussen aan de Ruyterhoveweg 29. 

(for our Canadians friends, the English version below)

 

In slagorde marcheerden ruim 200 militairen het Canadese kerkhof op. Na ontvangst zag je de soldaten uitwaaieren over het kerkhof. Veel van hen werden zichtbaar getroffen door de 1.116 graven die ze hier aantroffen, allen Canadese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Je zag hen in groepjes met elkaar praten, anderen knielden neer bij een graf. Herkenden ze een naam misschien? Diverse sprekers hielden een toespraak. De woorden "Holy ground" en "History" keerden verschillende keren terug. Ze verhaalden over het leed, maar ook over de belangrijke rol die de Canadezen in dit gedeelte van de Lage Landen gespeeld hebben. Ook werd de dank uitgesproken richting de Bergenaren voor het onderhouden van de Canadese graven met het respect dat daarbij hoort.

Er werden verschillende kransen gelegd, waarbij nogmaals de band tussen het Canadese volk en de stad Bergen op Zoom werd benadrukt. De ceremonie was eenvoudig, doch indrukwekkend. 

 

Na afloop koersten de bussen richting Plein 13. Vanuit daar marcheerden de colonne naar het Markiezenhof, waar ze zich in formatie opstelden. Daar stonden ze dan, mannen en vrouwen uit verschillende divisies. Landmacht, marine, luchtmacht en zelfs een tweetal leden van de bereden politie, of wel "mounties" , genoemd, ze waren allemaal vertegenwoordig in deze groep van mannen en vrouwen.

Waarnemend burgemeester Partick van der Velden bedankte Canada voor de grote gift van de bevrijding van de Duitsers. Een gift waar de Canadese soldaten duur voor hebben betaald, getuige de graven op het eerder bezochte kerkhof. Voor het eerst werd een nieuw muziekstuk ten gehore gebracht: Helden van de Schelde. Het was een passend gebaar richting de bezoekers. 

 

Militair attaché Tim Young vertelde over de rol die de Canadezen in dit gedeelte van de wereld hebben gespeeld. Zij werden ingezet om de havens te veroveren. "The Cinderella army" werden ze ook wel genoemd.

 

De slag om de Schelde krijgt pas sinds kort de aandacht die het verdient. Daarbij wordt ook de rol van de Canadezen steeds duidelijker. Wat Bergen op Zoom betreft zijn de Canadezen hun bevrijders, hun helden. De opoffering voor hun opmars in de Schelde delta mag nooit vergeten worden. Daarom vieren we jaarlijks Bevrijdingsdag, daarom leggen we kransen bij het oorlogsmonument. Dit verhaal moet dan ook doorgegeven worden aan onze jeugd, opdat wij altijd beseffen dat onze vrijheid duur gekocht is en dat we herhaling ten alle tijden moeten voorkomen.

Het is ook goed te zien dat de Canadese militairen zich dit ook maar al te goed beseften tijdens hun bezoek aan het kerkhof:'Er liggen hier mensen begraven die jonger dan wij zijn!'

 

Na de toespraken kregen de "jongens en meiden" enkele uurtjes vrij af om de stad Bergen op Zoom te ontdekken. Het Beurspleintje kreeg dan ook al snel een vloedgolf van groen te verwerken, die allemaal hun natje wilden. Vreemde biertjes werden uitgeprobeerd en daarna was het tijd om terug naar de bussen te gaan. Immers Nijmegen riep al. Daar gaat deze hele club meedoen met de Vierdaagse van Nijmegen.

 

Het was een kort, maar indrukwekkend, bezoek van deze groep Canadese militairen, die op deze dag nog maar een keer de sterke band tussen Canada en Bergen op Zoom bevestigde.

 

Canadian soldiers on visit in Bergen op Zoom

 

About quarter past twelve 4 tour busses arrived at the Ruyterhoveweg 29.

 

In formation over 200 soldiers marched on to the Canadian cemetery. After they were welcomed one saw the soldiers scatter over the graveyard. Many of them were clearly touched by the sight of 1.116 graves, all Canadian victims of the Second World War. Some talked in small groups, others kneeled at a grave. Did they recognize a name perhaps? There were different speeches, speeches in which the words "Holy ground" and " History" were used. They told about the important role the Canadians played in this part of the Low Lands. Te "deputy Mayor" was thanked for the care and respect the people from Bergen op Zoom continuously pay to the Canadian victims and their graves.

 

Different flower wreaths were laid down at the monument, in which again the strong bond between the Canadian people and the city of Bergen op Zoom was emphasized. The ceremony was simple but impressive

 

Afterwards the busses headed for Plein 13. From there on the soldiers marched to the city palace, called the Markiezenhof, and placed themselves in formation. There they stood, men and women from different divisions. Military, Marine, Air force and even two Mounties, all represented in this group of over 200 men and women.

 

Deputy Mayor Patrick van der Velden thanked Canada for the great gift of liberation from the Germans. A gift for which the Canadian soldiers have paid heavily, as proved by the graves on the earlier visited cemetery. For the first time a new music piece was played: Heroes of the Schelde. It was a fitting gesture towards the visitors.

 

Military attaché Tim Young told about the role the Canadians played in this part of the world. They were deployed to take the harbors. "The Cinderella army" they were called.

 

The Battle of the Schelde only recently gets the attention it deserves. Hereby the role of the Canadian solders is getting clearer and clearer. On the part of Bergen op Zoom, we consider the Canadians as our liberators, our heroes. Their sacrifices in advancing the Schelde delta must never be forgotten! It is why we celebrate our yearly Liberation Day and why we lay flower wreaths yearly! This story must be passed on to our children so we always realize that our freedom is bought dearly and we must avoid repetition at all times.

It was good to see the Canadian soldiers also realized that during their visit on the cemetery: 'Some people buried here, are even younger than we are now.'  

 

After the speeches the "lads and girls" were given a few hours off to explore the city of Bergen op Zoom. Soon the little square called "Beurspleintje" at the side of the Markiezenhof, was flooded by a green wave. They all wanted their drinks. Strange beers were tried but then it was time to be heading towards the busses again. Nijmegen called, cause that is where this whole bunch is participating in the four day march of Nijmegen; the Vierdaagse.

 

It was a short, but very impressive, visit of this group of Canadian soldiers. At this day they proved once again how strong the bond is between Canada en the city of Bergen op Zoom.