De biodiversiteits-crisis te lijf In Meilust

 

Deze week is het startschot gegeven voor het bijvriendelijker maken van Meilust. De gemeente Bergen op Zoom heeft drie insectenhotels laten plaatsen bij de Kleine Melanen en het Oscar van Hemelpark. De gemeente wil de komende periode samen met bewoners, Natuurpodium, scholieren en andere partners aan de slag om de wijk bijvriendelijker te maken. 

De mobiele tentoonstelling “Bij & Supermarkt”, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het belang van de bijen is voor ons voedsel, komt de wijk in. In het voorjaar zullen bloemenvelden bij de bijenhotels worden ingezaaid, zodat er niet alleen een nestelplek maar ook voedsel aanwezig is voor de bijen. 

De bijen, en andere zweefinsecten, hebben te maken met een veel kleiner geworden leefgebied. Er zijn veel nestel- en voedselplekken verdwenen door o.a. verstening van wijken, grootschalige landbouw, maaien van bermen en monotone productiebossen. In West-Brabant hebben een groot deel van de grote terreineigenaren, waaronder de gemeente Bergen op Zoom, het convenant Bijenlandschap West-Brabant getekend om het leefgebied van de bijen te verbeteren.  

Er wordt ingezet op fysieke maatregelen en bewustwording bij het brede publiek. Zo heeft de gemeente Bergen op Zoom haar maaibeleid onder de loep genomen en wordt gezocht naar locaties om bijvriendelijk in te richten. Voor het vergroten van de bewustwording is de educatieve tentoonstelling “Bij & Supermarkt” in opdracht van het Bijenlandschap gemaakt door Natuurpodium. Deze gaat door de regio reizen. 

De plaatsing van de drie bijenhotels vormt onderdeel van het project “Natuur in de Wijk” dat door de Provincie Noord-Brabant wordt mogelijk gemaakt en wordt uitgevoerd door Orbis en Bijenhotelkopen.nl . Vanwege de toegenomen Corona-besmettingen en verscherpte maatregelen is de plaatsing zonder officiële opening gedaan. Op de bijenhotels komt een QR-code, die een link vormt naar meer informatie.