"Red Bergen op Zoom", een groep mensen die een betere toekomst voor de stad wil, lanceert een nieuw plan.

Het volgende bericht kwam namelijk bij ons binnen:

De binnenstad van Bergen op Zoom is dringend toe aan een herinrichting. Het kernwinkelgebied is te groot, te weinig onderscheidend en kent zoals ook andere steden veel leegstand. De teloorgang van de winkelstraten moet een halt worden toegeroepen.  

Kees van Male (67) was acht jaar commissaris bij de NV Aangenaam Bergen op Zoom. Namens Red Bergen op Zoom legt hij in een schrijven aan B en W van Bergen op Zoom en de gemeenteraad uit waarom deze beleidsombuiging dringend noodzakelijk is. En wat ervoor nodig is dat voor elkaar te krijgen. Zonder dat het de gemeente handenvol geld hoeft te kosten.  

Zijn remedie: Hevel de detailhandel en de horeca uit de aanloopstraten (Steenbergsestraat, Lievevrouwestraat en Bosstraat) over naar de winkellus: (Wouwsestraat, Zuivelstraat, Vierkantje en Parade). De panden, die daardoor in de aanloopstraten vrij komen, kunnen geschikt worden gemaakt voor bewoning. 

Door deze verhuis ontstaat in het hart van de binnenstad een veel compacter en gevarieerder hoofdwinkelgebied. De echt onderscheidende winkels liggen dan minder versnipperd over de binnenstad, het winkelen zelf wordt sfeervoller en het verblijfsklimaat in de binnenstad gaat er aanzienlijk op vooruit.  

Voor deze beleidsommezwaai kan de bestaande NV Aangenaam Bergen op Zoom worden ingezet. Deze organisatie, waarbij onder meer citymarketing is ondergebracht, is jaren terug al opgericht om economische ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Bij de bezuinigingen dreigt deze NV, waarvan de gemeente 100 procent aandeelhouder is, het loodje te leggen. 

Ten onrechte, meent Van Male. Hij meent dat Aangenaam Bergen op Zoom vele malen slagvaardiger kan optreden ten nutte van de stad als de band met de gemeente wordt losgeknipt. De gemeente blijft dan wel kapitaalverschaffer via een lening aan de NV. Ook de revenuen vloeien terug naar de gemeentekas. Maar in de Raad van Commissarissen en in uitvoerende zin nemen deskundigen de plaats in van stadsbestuurders c.q. ambtenaren.  

De NV kan dan aan projectontwikkeling in de binnenstad gaan doen. Zo wordt de gemeente minder afhankelijk van marktpartijen. Die laten nu winkels leeg staan, hanteren hoge huren en weigeren hun winkelvloeroppervlakte te verkleinen. Met de gemeente op afstand kan de NV nieuwe stijl zelf panden opkopen, herindelen, verhuren tegen normale tarieven en sturend optreden naar de samenstelling van het winkelaanbod. Uiteraard in nauw overleg met het ambtelijk apparaat. En via een regelmatige duidelijke en transparante verantwoording naar de gemeenteraad. 

Wel lijkt het Van Male noodzakelijk dat de gemeente alsnog werk maakt van een voorstel van raadslid Louis van der Kallen om bij langdurige leegstand fiscale maatregelen te treffen tegen pandeigenaren. Bovendien moet de gemeenteraad een duidelijk standpunt innemen over de aanloopstraten.  

Red Bergen op Zoom hoopt met deze inbreng een constructieve bijdrage te leveren aan de opbloei van onze mooie binnenstad. Ten faveure van neringdoenden, woningzoekenden, consumenten, recreanten en allen die Bergen op Zoom een warm hart toedragen. 

Het is duidelijk dat er een koerswijziging dient plaats te vinden. Het is ook goed om te zien dat het lot van de stad Bergen op Zoom veel mensen na aan het hart ligt. Maar, ook hier weer een bekend probleem: Communicatie! Het is wel een zeer gemakkelijke uitspraak om detailhandel en horeca uit de zogenaamde aanloopstraten "over te hevelen" naar de benoemde winkellus. Niet al die zaken beschikken over een huurpand, dat ze "maar even" kunnen wisselen? Is dit een plan dat uit de individuele koker komt van de heer van Male? Wie zijn al die mensen van Red Bergen op Zoom die dit willen? En is er wel met de betrokken zaken overlegd over dit plan? Moeten die zaken die over een eigen pand beschikken nu verplicht hun zaak sluiten om maar de hoop te hebben dat ze een pand kunnen huren? Zijn alle investeringen weggegooid? Is er gekeken naar de historie van al die zaken?

Er wordt voorbij gegaan aan een probleem dat in heel veel steden in Nederland geldt: Veel van de panden zijn in het bezit van organisaties die onroerend goed opkopen en die vervolgens voor (te) veel geld verhuren. Dat kunnen ondernemers niet opbrengen, zeker niet als het de kleinere detailhandel betreft. En dat zijn juist de winkeltjes en bedrijfjes die een stad, zeker historische binnenstad als Bergen op Zoom, zo aantrekkelijk maken. Daarbij komt dat de grote onroerend goed magnaten van deze wereld er geen probleem mee hebben om panden die ze niet verhuurd krijgen voor een langere periode dicht te laten; leegstand dus.

Aanvullend opvallend is, dat een voormalig lid van NV Aangenaam Bergen op Zoom, een organisatie betaald door de gemeente Bergen op Zoom en op de nominatie staat "weggesaneerd" te worden, nu pleit om deze organisatie los te weken van de gemeente, maar dan wel in een constructie dat ze betaald wordt door die gemeente. En die moet dan dit soort trajecten op poten zetten? Die moet adviezen opstellen en de gemeente voorschotelen? Lijkt of dat je voor eigen parochie preekt, is dit de oplossing voor de stad Bergen op Zoom?

Een probleem om Bergen op Zoom er (snel) bovenop te helpen is complex. Het vergt veel compromissen, dat is duidelijk. Hoe we het ook wenden of keren, er zullen offers gebracht moeten worden. Maar of we nu geholpen zijn met een idee dat wederom in een of andere ivoren toren "gebrouwen" lijkt te zijn?