Veel aandacht voor patiëntveiligheid en klantgericht handelen  Het Lievensberg ziekenhuis heeft haar jaardocument 2010 gepubliceerd. Het verslag biedt inzicht in de wijze waarop het ziekenhuis zorg verleent aan de patiënten. In het document is ook de jaarrekening opgenomen.

Het jaar 2010 was het vierde jaar waarin het ziekenhuis bewust onder de titel van haar beleidsplan ‘Van goed naar beter’ zorg verleende. De resultaten zijn zichtbaar: naast de pijnbestrijding die verder tot ontwikkeling kwam, was er sprake van uitbreiding van de dialyseafdeling. Ook de zorg voor mensen met extreem overgewicht (bariatrische zorg) is tot grote bloei komen. De oncologische zorg is verder uitgewerkt, evenals de zorg voor ouderen. In 2010 vond ook de NIAZ-heraccreditatie plaats. Inmiddels is bekend dat het ziekenhuis aan de accreditatie-eisen voldoet.

Een belangrijk project in 2010 was de voorbereiding van de aanpassing van de organisatie. De structuur van het ziekenhuis is per 2011 zo ingericht dat poliklinieken, verpleegafdelingen en relevante functieafdeling van een specialisme samenwerken in zorgeenheden.

In 2010 was de aandacht sterk gericht op het verbeteren van de patiëntveiligheid en het klantgericht handelen. Daarvoor zijn vele initiatieven ondernomen. De Raad van Bestuur startte onder meer met het maken van veiligheidsronden. Medewerkers hebben extra ervaring opgedaan met veiliger handelen en klantgerichtheid in de zorg aan patiënten.

De patiënttevredenheid werd gemeten via enquêtes. Daaruit bleek dat zij over het algemeen zeer tevreden zijn over het Lievensberg ziekenhuis. Medewerkers van een Zeeuws ziekenhuis bezochten als mystery patiënt Lievensberg en deden verslag van hun bevindingen. Ook spiegelgesprekken tussen patiënten en afdelingen leidden tot verbeteringen in werkprocessen en de gastvrijheid.

Het Lievensberg ziekenhuis werkt aan een nieuwe beleidskoers. Voor de nieuwe beleidsperiode zijn vijf thema’s benoemd die vooral tijdens de beleidsperiode in de gezondheidzorg centraal staan: acute zorg, chronische zorg, zorglogistiek, goed zorgverlenerschap/cultuur en goed werkgeverschap/aantrekkelijke werkplek. De ziekenhuiszorg zal de komende jaren – mede onder druk van externe kwaliteitseisen – steeds vaker verleend worden in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. In de nieuwe beleidskoers voor 2011 zal dit nadrukkelijk meer aandacht krijgen.

Het financiële resultaat van het ziekenhuis nam toe met ruim drie miljoen euro, onder meer het gevolg van een stijgend aantal patiënten dat zich in het Lievensberg ziekenhuis liet behandelen. Het verslag laat ook een toename zien van het aantal personeelsleden en medische specialisten. Het aantal patiënten op de wachtlijst nam af van 2.300 naar 2.100. Stimulering van en aandacht voor de noodzakelijke (verdere) verkorting van de verpleegduur leidde in 2010 tot een afname van een gemiddelde van 5,5 dagen naar 5,1 dagen.

Het jaardocument van het ziekenhuis is openbaar en in te zien op de website: www.lievensbergziekenhuis.nl > over Lievensberg > publicaties.