Ravelijnlezing 2011 Voor de derde Ravelijnlezing is gekozen voor het thema sport.

Daar waar voorheen topsporters wisten te excelleren, naast een burgerbestaan, om in hun inkomsten te voorzien, zijn nu meer en meer de sportinfrastructuur en ondersteuning een ‘‘conditio sine qua non’’ geworden om talenten te kunnen laten uitblinken. Daar is voor de zuidwestelijke Delta van Nederland en Vlaanderen nog een grote inhaalslag te maken, allereerst al door over de provinciale en landelijke grenzen te kijken en te werken aan verbinding vanuit eigen kracht. Via de Ravelijnlezing 2011 wordt hiervoor een aanzet geboden.

"KICK-OFF SPORT DELTA 2028"

De Ravelijnlezing biedt een inmiddels breed interregionaal platform in het gebied van de Zeeuwse, Brabantse en Vlaamse deltazone waarbij jaarlijks een thema wordt aangesneden dat te maken heeft met actuele ontwikkelingen op het raakvlak van en tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers. Voor de editie 2011 is gekozen voor het thema sport, met als titel “kick-off sport delta 2028”.

Sport is een maatschappelijk verbindingsmiddel door de tijden heen. Sport is net als cultuur een drager en een belangrijk vehikel tot maatschappelijke participatie, niet alleen voor de beoefenaren maar ook voor onderwijs- en overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Top- en breedtesport is van belang vanuit meerdere aspecten zoals gezondheid, maatschappelijke beleving, economie, marketing en identiteit.

Vanuit het regeringsbeleid wordt aangestuurd op een grotere participatie bij de sportbeoefening mede met het oog op de ambitie om in 2016 Nederland kandidaat te stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. De Delta regio wil aan die ambitie invulling geven. De Ravelijnlezing 2011 wil hiervoor een aanzet bieden.

Waar voorheen bekende iconen als Erica Terpstra, Coen Moelijn, Jean-Marie Pfaff en Rinus Bennaars in topsportbeoefening wisten te excelleren, naast een burgerbestaan, om in hun inkomsten te voorzien, zijn nu meer en meer de sportinfrastructuur en ondersteuning een ‘‘conditio sine qua non’’ geworden om talenten te kunnen laten uitblinken. Daar is voor de Zuidwestelijke Delta nog een grote inhaalslag te maken, al zijn er ook best practices te melden. Allereerst al door over de provinciale en landelijke grenzen te kijken en te werken aan verbinding.

In de Deltazone; Zeeland, Brabant en Vlaanderen is nog te weinig samenhang en bewustzijn op dit vlak. Evenwel mag deze Deltaregio zich verheugen op een uitgebreide en specifieke sportcultuur. De Ravelijnlezing 2011 wil hierop inhaken door juist op dit thema een netwerksymposium op te zetten.

Locatie

De locatie is uniek, namelijk ’t Ravelijn. Het ravelijn is een vijfhoekig versterkt eiland dat aan de buitenkant van de vestingmuur heeft gelegen. In tegenstelling tot de andere ravelijnen, is ravelijn Op den Zoom geheel omringd door water, het zogenaamde Pielekeswater.