Divers nieuws van de gemeente Bergen op Zoom.   

Convenant signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is in de provincie Brabant ingevoerd om in een vroegtijdig stadium problemen bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.

De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht hebben ingestemd met het nieuwe convenant tussen deze gemeenten en de keten-coördinerende instellingen. Het nieuwe convenant loopt van 1 april 2012 tot 1 januari 2014.

Doelen

De gemeenten willen met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd het volgende bereiken:

het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken keteninstellingen rondom een jeugdige;

vroegtijdige signalering waardoor risico's in een vroegtijdig stadium kunnen worden beperkt;

het actief ondersteunen van de coördinatie van zorg in de keten en het afleggen van verantwoording over de wijze waarop de ketencoördinatie is uitgevoerd rondom een jeugdige;

het beschikken over stuurinformatie voor beleidsontwikkeling.

Gebruik

Het convenant regelt de samenwerking en is belangrijk om het gebruik van het systeem zo optimaal mogelijk te maken. Het gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd groeit, het aantal instellingen dat aangesloten is op Zorg voor Jeugd stijgt. Zorg voor Jeugd heeft een belangrijke basis gelegd om vroegtijdig risico's in de ontwikkeling van jeugdigen te signaleren en om de samenwerking tussen professionals van verschillende instellingen in de directe omgeving van de jeugdige en het gezin te verbeteren. Hierbij is ook geregeld wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. In heel Brabant wordt met één systeem gewerkt. Dit draagt bij aan een herkenbare werkwijze in de gehele provincie en voor instellingen die in meerdere regio’s werken.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de zorg rond jeugdigen en het stelsel van jeugdzorg vragen veranderende rollen van instellingen en systemen. Het systeem Zorg voor Jeugd zal de komende jaren hierdoor verder ontwikkeld worden. Om deze reden is ervoor gekozen om het convenant af te sluiten voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar. In het komende jaar zullen alle gemeenten in de subregio er naar toe werken om het systeem Zorg voor Jeugd steeds meer een onderdeel te laten zijn van de lokale zorgstructuur. 

Uitkomsten gemeentepeiling over 2011 stemmen hoopvol

De gemeentepeiling is één van de belangrijkste peilmomenten die de gemeente Bergen op Zoom één keer in de twee jaar heeft. In 2011 is de enquête opnieuw onder 5200 inwoners van de gemeente uitgezet.

2236 inwoners namen de moeite om de vragenlijst ook daadwerkelijk in te vullen. Een respons van 43% die volgens de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Bergen op Zoom representatief te noemen is. Het college van burgemeester en wethouders heeft niet alleen kennis genomen van de uitkomsten, maar heeft tevens opdracht gegeven aan de gemeentelijke organisatie om de resultaten te gebruiken in het toekomstig beleid. Ook worden de partners waarmee de gemeente op verschillende terreinen samenwerkt betrokken bij de uitkomsten en de uitwerking van de gemeentepeiling. De boodschap daarbij is ‘Behoud het goede en werk aan verbeterpunten’.

Leefbaarheid en veiligheid

Over het algemeen stemmen de uitkomsten van de gemeentepeiling het college hoopvol. Inwoners van Bergen op Zoom zijn over het algemeen genomen tevreden over de buurt waarin ze wonen. Dat blijkt overigens ook uit de Leefbaarheidsmonitor (LEMON) die door woningcorporatie Stadlander is gemaakt. De conclusies uit het rapport Lemon van Stadlander komen overeen met de cijfers uit de gemeentepeiling.

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners van Bergen op Zoom voor hun woon- en leefomgeving geven bedraagt 7,3. De afgelopen jaren lag dat cijfer steeds op dat gemiddelde. De meeste mensen voelen zich ook redelijk veilig in hun omgeving. Ze geven daarvoor het rapportcijfer 7,4. Samen met Stadlander wordt gekeken naar de specifieke aandachtspunten in de wijken. Cijfers uit de gemeentepeiling zijn ook al gebruikt bij het opstellen van de Kadernota Integrale Veiligheid.

Duidelijk is ook dat de overlast van drugstoeristen is afgenomen. De verklaring hiervoor is met name dat met de wijziging van het softdrugsbeleid in Bergen op Zoom en Roosendaal het aantal drugstoeristen enorm is teruggedrongen.

Bekendheid over het bestaan van buurtpreventieteams is vrijwel algemeen. In buurten waar teams actief zijn, is de bekendheid het grootst. Inwoners ervaren een groter gevoel van veiligheid als er in hun wijk teams actief zijn. Investeren in kennis en uitbreiding van taken bij de teams van buurtpreventie blijft nodig om bekendheid en gevoel van veiligheid te blijven voeden. De cursus brandpreventie die wordt aangeboden is hier een voorbeeld van. Ook de communicatie naar de buurtbewoners blijft nodig.

Gemeentelijke dienstverlening

Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente verandert nauwelijks, Rapportcijfers tussen 1998 en 2011 variëren tussen 6,7 en 7,0. In deze meest recente gemeentepeiling ligt het cijfer op 7,0. De scores over alle soorten contacten, dus telefonisch, mondeling, schriftelijk en via e-mail in 2011 zijn het hoogste vergeleken met de vorige peilingen.

De afdeling Openbare Ruimte gebruikt de informatie en opmerkingen die inwoners hebben over bijvoorbeeld groen, bestratingen, straatverlichting, zwerfvuil e.d. vooral om beleid te toetsen. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of de verandering in het onderhoudsniveau (vanwege bezuinigingen) bij de volgende gemeentepeiling tot uiting komen.

De verbetering van de dienstverlening staat niet stil Zo hebben in januari 2012 de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal (de BER-gemeenten) besloten gezamenlijk een Klant Contact Centrum (KCC) in te richten. Telefonie en internet staan hierin centraal. Omdat internet wordt gezien als de spiegel van dienstverlening zal in 2012, naast meer directe informatie via de telefoon, ook worden geïnvesteerd in het kunnen aanvragen van gemeentelijke producten en diensten via de digitale snelweg.

Binnenstad

In de gemeentepeiling 2011 is ook aandacht besteed aan de binnenstad. Over het algemeen oordelen de inwoners positiever over de sfeer in centrum en ook over de openbare orde en veiligheid als dat vergeleken wordt met de peilingen in 2007 en 2005. Dit zijn onderwerpen waarop de gemeente invloed heeft en waarop ook duidelijk beleid wordt gevoerd.

Het onderwerp parkeermogelijkheden blijft een bron van aandacht en is dat ook. Ook is er een iets lagere tevredenheid als gekeken wordt naar de kwaliteit, keuzemogelijkheid en variatie in het winkelaanbod. Aan dit aandachtspunt wordt gewerkt met de branchevereniging. Zo wordt geprobeerd om vestiging van zelfstandige ondernemers tegenover filiaalbedrijven te stimuleren. Ook aandacht voor de vindbaarheid en zichtbaarheid van winkels draagt bij aan de verschillende onderdelen van kwaliteit.

Centrum voor jeugd en gezin

In de gemeentepeiling van 2011 is ook het onderdeel Centrum voor jeugd en Gezin opgenomen. De gemeentepeiling is daarbij gebruikt als een nulmeting. Uit de nulmeting blijkt dat het CJG bij vragen of adviezen over opvoeden nog een bescheiden rol speelt. De helft van ouders met kinderen kennen het bestaan van het CJG, de meesten via media en internet. Het overgrote deel van de respondenten onderstreept het belang van een CJG. De uitkomsten over het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgen een echte betekenis bij een volgende meting. Dan zijn conclusies te trekken over de meerwaarde.

Het college gaat de komende tijd samen met de ambtelijke organisatie en de betrokken stakeholders verder aan de slag om de uitkomsten te verwerken in toekomstig beleid.

Het rapport en het tabellenboek vindt u in de respectievelijke bijlagen één en twee.

Opening StartersCentrum Bergen op Zoom 28 maart

Woensdag 28 maart 2012 om 16.00 uur opent het StartersCentrum Bergen op Zoom officieel haar deuren aan de Nobellaan 52. Het StartersCentrum Bergen op Zoom is er voor startende ondernemers tot 5 jaar in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en omgeving.

Het SCB biedt (door-) startende ondernemers onder andere, informatie, een persoonlijk intakegesprek, netwerkavonden, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, workshops, ondernemerscoaches, huisvesting, begeleiding naar financiering en een netwerk van partners.

Het StartersCentrum Bergen op Zoom is een initiatief van  de gemeente Bergen op Zoom, gemeente Woensdrecht, ROC West-Brabant, het Markiezaat College, Rabobank, Interium, Accon, AVM adviseurs & accountants, Stadlander, Lantack Network Solutions, Nova en DGW De Grafische Wereld. Het loket van het StartersCentrum Bergen op Zoom is gevestigd aan de Nobellaan 52. Startende ondernemers kunnen hier op werkdagen terecht met vragen of voor het maken van een afspraak.

Het StartersCentrum is hiervoor ook telefonisch (0164-281660) of per e-mail te bereiken.

Nog voor de officiële opening hebben de kwartiermakers van het StartersCentrum Bergen op Zoom al zo’n 27 startende ondernemers op gesprek gehad en blijkt het initiatief door de ondernemers enthousiast te worden ontvangen.

Interesse in het bijwonen van de opening van het StartersCentrum Bergen op Zoom?

Meld u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op de website.

Singelgebieden vanaf nu beschermd stadsgezicht

Bergen op Zoom heeft er een rijksbeschermd stadsgezicht bij. Directeur Cees van ’t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overhandigde het officiële besluit tot toewijzing van het Noordelijk en Zuidelijk Singelgebied vandaag aan wethouder Van der Wegen. Dat gebeurde in het Moller Lyceum, een van de markante gebouwen in het Noordelijke Singelgebied.

Markering van jongere stedenbouw in 800-jarige historie Bergen op Zoom

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestempelt het Singelgebied als typerend voorbeeld van de negentiende-eeuwse planmatige stadsuitleg op de plek van voormalige stadswallen. In de 800-jarige historie van Bergen op Zoom markeert het gezicht de periode van de jongere, planmatige stedenbouw.

 De status van beschermd gezicht betekent nationale erkenning van het bijzondere historische karakter van dit gebied. De aanwijzing zorgt ervoor dat in verdere ruimtelijke ontwikkelingen respectvol met de historische en stedenbouwkundige karakteristieken wordt omgegaan’, aldus Cees van ’t Veen.

 Wallen geslecht

 Bergen op Zoom was in de zeventiende eeuw een garnizoensstad. In 1867 werd de vesting officieel opgeheven en verloor de verdedigingsgordel rondom de oude stad zijn functie. De oude wallen werden tussen 1870 en 1890 geslecht, zodat de stad kon uitbreiden. Ingenieur Van Gendt plande de stadsuitleg als een concentrische zone rond de compacte oude stad, met opvallend ruime straten en grote kavels. Van Gendt was ook betrokken bij de ontmanteling en stadsuitbreiding van Nijmegen, Breda en Maastricht.

  Het Zuidelijke Singelgebied vulde zich met gesloten een- en tweelaagse woonblokken in eclectische stijl, zonder voortuinen en met weinig groenvoorzieningen. Het Noordelijke Singelgebied kwam later tot ontwikkeling en werd juist opgezet als een ruim villapark met rijke architectuur uit het interbellum. Daar verrezen ook indrukwekkende school- en kerkgebouwen, zoals het Moller Lyceum en de Ontmoetingskerk, beide in expressionistische stijl.

 Een deel van de oude vestingwerken werd ingericht als een landschapspark met on-Nederlands grote hoogteverschillen. Het ontwerp was van tuinarchitect Rosseels, die ook tekende voor het ‘Lange Park’ op de Brabantse wal, en voor de groene inrichting van de singelstructuur.

Bescherming

 De nieuwe status van de Singelgebieden betekent dat woningbezitters bij voorgenomen wijzigingen rekening moeten houden met regels in het bestemmingsplan die bedoeld zijn om de ruimtelijke bijzonderheden van het gebied te behouden. Eigenaren van niet-monumenten zullen voor een aantal vergunningvrije bouwwerkzaamheden voortaan ook een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Voor eigenaren van gemeentelijke of rijksmonumenten verandert er weinig. Sinds 1 januari zijn bepaalde werkzaamheden aan rijksmonumenten zoals gewoon onderhoud wel vergunningvrij.

 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in de afgelopen jaren ca. 130 gebieden uit de periode van de jongere stedenbouw (1850-1940) beschermd. Uit de periode van voor 1850 zijn ca. 300 gezichten beschermd. Op de lijst staan voor Noord-Brabant onder meer binnensteden, zoals Den Bosch en Breda, veenkolonie Helenaveen-Grientsveen en fabrieksdorp Budel-Dorplein, maar ook arbeiderswijken zoals het Witte dorp en Phillipsdorp in Eindhoven.

Nieuwe naam en gezicht voor promotie ScheldeVesting

ScheldeVesting: binnenstad aan de Schelde. Dat is de essentie waarmee de gemeente Bergen op Zoom het gebied met zo’n dertienhonderd nieuwe woningen, recreatiemogelijkheden, (winkel)voorzieningen en een nieuwe jachthaven op de kaart gaat zetten. Om dit goed te kunnen doen, heet het project Schelde Veste vanaf vandaag ScheldeVesting. Wethouder Ton Linssen onthulde woensdagmiddag 7 maart het eerste verkoopbord met daarop de nieuwe naam én een nieuw logo. Hiermee krijgt ScheldeVesting een eigen en herkenbaar gezicht.

Burgerjaarverslag 2011

Het Burgerjaarverslag over 2011 opnieuw digitaal. De gemeente Bergen op Zoom is hard op weg om veel zaken digitaal te maken en daar hoort een volledig digitaal burgerjaarverslag ook bij. Te vinden op www.bergenopzoom.nl

Forse daling aantal bijstandsgerechtigden in Bergen op Zoom

Van alle 57 grote gemeenten in Nederland, is Bergen op Zoom een van de 11 gemeenten waar in 2011 een daling van het aantal bijstandsuitkeringen heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een daling van 6%. Bergen op Zoom staat hiermee op de derde plaats op de lijst waar de bijstandsontwikkelingen worden bijgehouden.

Na een forse stijging van het aantal uitkeringen in 2009 en 2010 in de gemeente Bergen op Zoom (+22%) was er in 2011 dus sprake van een forse daling.  De daling wordt vooral gerealiseerd door de uitstroom van jongeren (tot 27 jaar) van een bijstandsuitkering naar werk.

Nieuw plan van aanpak

De gemeente Bergen op Zoom is eind 2010 begonnen met nieuw beleid. Hierbij is een plan van aanpak ontwikkeld om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom te vergroten. Hierbij wordt  strenger gekeken naar voorliggende voorzieningen zoals een WW- uitkering en wordt er nog veel intensiever op mogelijke fraude gecontroleerd. En iedereen die kan werken, moet ook gaan werken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar met de juiste motivatie en ondersteuning van de gemeente hebben veel mensen werk gevonden.

Wethouder Arjan van der Weegen:  “ik ben erg blij met dit bericht en ook trots op dit resultaat. Het is altijd goed om te zien dat hard werken en een nieuwe aanpak werkt.” 

Landelijke cijfers

Sinds 2009 is er landelijk gezien sprake van een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit is geheel volgens de prognoses van onder andere het CBS en CPB en valt grotendeels terug te voeren op de financiële crisis en de daaropvolgende recessie. In 2010 was er landelijk sprake van een gemiddelde stijging van het aantal uitkeringen van 9% in de grote gemeenten (meer dan 60.000 inwoners). In 2011 was die gemiddelde stijging 3% in de grote gemeenten.

Week van de Leerplicht

Deze week stond in het teken van de Leerplicht en er zijn weer tal van acties uitgevoerd.

Zo is op maandag 12 maart in West Brabant een nieuw convenant ondertekend over het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Bijsterveldt.

Op dinsdag 13 maart zijn onze leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in Bergen op Zoom samen met de politie op stap geweest om winkelcentra en parkeerterreinen te controleren op spijbelende leerlingen. Dit om de signaalfunctie te versterken richting jeugd, ouders en onderwijs met een overheidsbrede aanpak. En daarnaast ook ter verbetering van de informatiepositie tussen de politie en handhaving leerplicht onderling, bij het signaleren van mogelijke probleemgevallen.

In totaal zijn 129 jongeren gecontroleerd en 15 overtredingen geconstateerd.

Korenbeursplein geopend

De oldtimer uit 1931 waarmee de gedeputeerde van de Provincie, Yves de Boer en wethouder Ton Linssen naar het Korenbeursplein waren gekomen oogde dan wel heel fraai, maar op het vernieuwe plein is daar vanaf nu geen plaats meer voor.

Daarom duwden ze de auto het plein af en verichtten daarmee de officiele openinghandeling. Buurtbewoners, ondernemers, deelnemers aan de klankbordgroep, de aannemer, vertegenwoordigers van woningcorporatie Stadlander, mensen van de Stichting Dag- en woonvoorzieningen en schoolkinderen waren getuige van dit moment.

 Met deze handeling werd de eerste fase van de herinrichting van het openbare gebied afgerond. Een herinrichting die onderdeel uitmaakt van een veel groter project, het PleinenPlan Stadskern Noord-Oost, dat voorziet in een integrale aanpak om dit deel van de binnenstad op te waarderen.

 Aanleidingen voor de verbeteracties waren: - Overlast drugshandel, illegaal gokken, geluidsoverlast, parkeeroverlast en zwerfvuiol - Excessen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, - Negatief imago van dit deel van de Binnenstad, - Povere ruimtelijke kwaliteit gebouwen en openbare ruimte, - Pleinen, waarop weinig gebeurt.

Het volgende plein, dat verbeterd gaat worden is de Korenmarkt. Met de herinrichting van dit plein zal nog dit jaar worden begonnen. Het Sint-Catharinaplein komt als laatste aan bod en wordt over een aantal jaren aangepakt, samen met de herontwikkeling van Huize Sint Catharina.

 In het gebied bevinden zich verder nog twee grote transformatiegebieden; het kaalslagterrein aan de Korenmarkt en het complex van Huize Sint Catharina die de komende jaren herontwikkeld gaan worden.

 Voor elk van de drie pleinen is op basis van de huidige karakteristieken en potenties een specifieke identiteit bepaald, waardoor ze zich van elkaar gaan onderscheiden. Dat streefbeeld wordt als leidraad gehanteerd voor de verdere gewenste ontwikkeling van deze pleinen.

 Voor het Korenbeursplein is het streefbeeld: een kleinschalig, levendig woon- /marktpleintje met een mediterrane ambiance!  Op het plein gaat een deel van de weekmarkt en op zaterdag een kleinere wekelijkse versmarkt gehouden worden. Het plein is van een nieuwe bestrating voorzien en daarbij een auto- en parkeervrij plein geworden, waardoor de verblijfs- en belevingswaarde ervan aanzienlijk is verbeterd.

 Voorbeelden van recente acties die met het PleinenPlan te maken hebben, zijn de aankopen van diverse “problematische’ horecapanden langs het Korenbeursplein en de Korenmarkt en het Sint-Catharinaplein, de restauratie van het pand van de voormalige bouwwinkel en het café De Ster.

 De verbetering van Stadskern Noord-Oost wordt mede mogelijk gemaakt door een forse subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Impuls voor gebied rondom Volkerak-Zoommeer

Op donderdag 15 maart wordt in Steenbergen de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Waterpoort ondertekend.

Waterpoort is het gebied rondom Volkerak-Zoommeer en ligt op het grondgebied van de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk, het Zuid-Hollandse Oostflakkee en het Zeeuwse Tholen. De gebiedsontwikkeling moet de onderlinge samenwerking in het gebied intensiveren waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt en blijft voor investeringen van de private en de publieke sector. De vijf gemeenten, de drie betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta, en terreinbeheerders Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Waterkwaliteit

In het gebied Waterpoort ontmoeten diverse werelden elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Het water - met Volkerak/Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal- vormt het hart van het gebied. Door de Deltawerken is het gebied de directe verbinding met de zee grotendeels kwijtgeraakt. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit en de economische vitaliteit. Binnen de gebiedsontwikkeling dringen de partijen bij de Rijksoverheid aan op verbetering van de waterkwaliteit van het Volkerak – Zoommeer. Partijen mikken op een een robuuste zelfvoorzienende regio met nieuwe economische vitaliteit met op termijn een weer zout geworden Volkerak/Zoommeer.

Thema's gebiedsontwikkeling

Overheden gaan, samen met bedrijfsleven en bewoners, aan de slag om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling. Dat gebeurt vanuit drie gemeenschappelijke thema’s:

recreatie-toerisme: koppeling van waterrecreatie aan meerdaags verblijf op het land. Via ‘waterpoorten’ komen de oude kernen, forten en vestingwerken weer in contact met het open water en het stelsel van kreken en beken. Het gebied wordt toeristisch beter ontsloten na voltooiing van de A4 bij Steenbergen.

Locale voedselproductie. In het gebied wordt nu veel geld verdiend met productie van voedsel, met name in de land- en tuinbouw. Dit geld wordt nu verdiend met zoet water. Maar ook zout water biedt perspectieven: schelpdierenkweek, algenkweek en zilte teelten zoals meekrap, zeekraal en zilte aardappelen.

Energie. Regionale duurzame ontwikkeling van energie wordt steeds belangrijker. De regio heeft hiervoor voldoende mogelijkheden in huis zoals benutten van restenergie of gebruik van biomassa om energie op te wekken. Ook zoekt de regio naar mogelijkheden voor andere vormen van duurzame energie zoals windenergie. Gelegen op de overgang van zoet naar zout water, kan de regio ook denken aan opwekking van energie door algen.

Waterpoort sluit aan bij de ambities van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en hoopt op termijn de waterkwaliteit van het Volkerak, Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal te verbeteren, zodat de regio toeristisch en recreatief meer te bieden heeft. Door nu investeringen te doen hopen we ook op korte termijn 'het tij te keren' en de regio beter op de kaart te zetten.

Investeringen van Bergen op Zoom zullen vooral gevonden worden in de toeristisch en recreatieve ontwikkelingen bij de Waterschans, zoals het openen van de Oude Buitenhaven en de Waterschans zelf. Wethouder Ad van der Wegen is bovendien regionaal trekker van 'energietransitie' en hij gaat op pad om kansen voor lokale energieproductie te verkennen zoals windenergie, biomassavergisting of - verbranding, restwarmte van bedrijven enzovoort.

Straten afgesloten na explosie

Op woensdag 14 maart zijn de Wouwsestraatweg en de Mimosastraat ruim twee uur afgesloten geweest vanwege een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Wouwsestraatweg.

Om 13.45 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen over een explosie die had plaatsgevonden bij het bedrijf. Die explosie was ontstaan door menging van 2 vaten met gevaarlijke stoffen.

 Hulpdiensten waren snel ter plekke. Er vielen geen gewonden.

 Uit voorzorg werd omwonenden gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Na metingen bleek dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestond. Rond 17.00 uur zijn de straten weer vrijgegeven

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012.

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig? Vraag dat aan voor 1 mei 2012.Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed.In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u hier lezen op onze website én op http://boz-apps-v42/webeditor/www.paspoortinformatie.nl

 Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

 Openingstijden loketten van de afdeling Publieksdiensten:

 Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.00 uur en op donderdag van 18.00 – 20.00 uur: vrije inloop.

 Maandag t/m donderdag van 13.00 – 16.00 uur: alleen op afspraak (tel.140164)

Wegafsluitingen en omleidingenals gevolg van herstel en afbouw Markiezaatsweg

De werkzaamheden aan de Markiezaatsweg naderen hun voltooiing. Het streven is het werk in het tweede kwartaal af te ronden.

Planning werkzaamheden:

Vrijdag 23 maart 18.00 uur tot en met zondag 25 maart 18.00 uur:

Werkzaamheden:

Het zuidelijke deel van de ‘by-pass’ in de Antwerpsestraatweg ter hoogte van de rotonde Schaliehoefplein wordt verwijderd. Dit is nodig om de Antwerpsestraatweg op de rotonde aan te sluiten.   

Afgesloten:

De Antwerpsestraatweg is afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen de kruisingen met de Fianestraat en de Olympialaan.

Omleiding:

Het verkeer wordt omgeleid via Heimolen, Huijbergsebaan en Olympialaan.

Zondag 25 maart 18.00 uur tot en met vrijdagochtend 13 april:

Werkzaamheden:

Het noordelijke deel van de by-pass in de Antwerpsestraatweg ter hoogte van de rotonde Schaliehoefplein wordt verwijderd. Verder wordt een nieuwe inrit aangelegd ter hoogte van de stadsentree, ten behoeve van het bouwrijp maken van de 2e fase van het gebied Markiezaat de Wal.

Afgesloten:

De Antwerpsestraatweg is afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen de rotonde Schaliehoefplein en de Olympialaan.

Omleiding:

Het verkeer wordt omgeleid via de Markiezaatsweg en de Laan van Borgvliet.

Zondag 25 maart 18.00 uur:

Openstelling Markiezaatsweg, gedeelte Laan van Borgvliet - Schaliehoefplein.


Maandag 26 maart:

Verkeersregelinstallatie op de kruising Laan van Borgvliet - Markiezaatsweg wordt in werking gesteld.

Vrijdag 6 april:

Het verwijderen van de by-pass in de Antwerpsestraatweg bij het Schaliehoefplein is afgerond en de Antwerpsestraatweg is weer op de rotonde aangesloten.

Maandag 26 maart tot en met maandag 16 april:

Werkzaamheden:

Aanpak rotonde Markiezaatsweg - Laan van Hildernisse en het gedeelte van de Markiezaatsweg tussen deze rotonde en de Sacharovbrug. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van de betonbanden, het herstellen van de asfaltverharding en het aanbrengen van asfaltdeklagen met belijning en markering. Ook worden de openbare verlichtingsmasten vervangen en de bermen afgewerkt, ingezaaid en ingeplant. Aan de zuidzijde van de rotonde wordt een fietsoversteek aangebracht. Deze oversteek maakt onderdeel uit van de nog aan te leggen fietsverbinding tussen de Strandgaper en de Bergse Plaat.

Maandag 16 april tot en met maandag 7 mei:
Werkzaamheden:

Zoals hierboven.

Afgesloten:

De Markiezaatsweg is in noordelijke richting afgesloten tussen de Laan van Reimerswaal en de Paulus Buyslaan. In zuidelijke richting wordt het verkeer via een by-pass doorgeleid. Om die reden wordt de Laan van Hildernisse afgesloten.

Omleidingen:

-          Doorgaand verkeer op de Markiezaatsweg in zuidelijke richting wordt doorgeleid via een by pass langs
           de rotonde ter hoogte van de Laan van Hildernisse.

-          Doorgaand verkeer vanaf de Antwerpsestraatweg wordt ter hoogte van de rotonde Schaliehoefplein en 
           de Olympialaan omgeleid via de Antwerpsestraatweg, Boutershemstraat, Van Konijnenburgweg.

-          Bestemmingsverkeer van en naar de Bergse Plaat wordt omgeleid via de Princesseplaat, Tarweplaat, 
           Boulevard en Gertrudisboulevard.

-          Bestemmingsverkeer van en naar de Bergse Plaat blijft mogelijk via de Markiezaatsweg en 
           de Laan van Borgvliet.   

-          Voor vrachtverkeer is de Bergse Plaat alleen bereikbaar vanuit noordelijke richting. 
           Voor de Laan van Everswaard is een geslotenverklaring van kracht voor vrachtverkeer.   

-          Voor de toegankelijkheid van de bedrijven aan de Laan van Hildernisse-Noord wordt het 
           eenrichtingsverkeer op de Laan van Hildernisse-Noord tussen de Laan van Reimerswaal 
           en de Markiezaatsweg opgeheven.  


Aan het einde van fase 3b wordt de weghoogte van de Markiezaatsweg tussen de Laan van Hildernisse en de Sacharovbrug aangepast. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een nog nader te bepalen weekend. Wegafsluitingen en omleidingen worden tijdig gecommuniceerd.